ใต้ร่มราชพฤกษ์:
SOCSCI@NU-Thailand is inviting you to Naresuan Toastmasters Club’s 80th meeting
Theme: “PROUD TO BE…”
Time: Thursday 21 June 2024, From 5.30 PM to 6.30 PM

Hybrid Meeting via Zoom

Venue: 2FL Ratchapruek 1, Faculty of Social Sciences, Naresuan University

Zoom Meeting ID: 827 600 6102
Passcode: nutmc

————————–

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 80
อันเป็นส่วนหนึ่งของ Toastmasters International ซึ่งเป็นชมรมในระดับนานาชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
ทั้งคณาจารย์ นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยเน้นการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูด
2. ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
3. ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการฟัง
4. ทักษะการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
5. การพัฒนาและฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ
6. การจัดประชุม
7. การจัดการและการส่งเสริมทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมในระบบออนไลน์
หรือ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30-19.00 น.