Dashboard ผลคัดกรองการฉีดวัคซีนสำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมการเรียนการสอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2565

สรุปผลแบบสำรวจคัดกรองการฉีดวัคซีน

เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2565  ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายจัดการเรียนการสอนและการสอบแบบในชั้นเรียน (Onsite)