ใต้ร่มราชพฤกษ์

| ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน (งบทดลอง) คณะสังคมศาสตร์
หน้าแรก ระเบียบ/ประกาศ คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานการเบิกจ่ายเงิน รายงานการเงิน (งบทดลอง) แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555-2559 ประจำปีงบประมาณ 2553-2554 ปีงบประมาณ 2564 ตุลาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 2563 มกราคม ...
Read More
รายงานการเบิกจ่ายเงิน คณะสังคมศาสตร์
หน้าแรก ระเบียบ/ประกาศ คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานการเบิกจ่ายเงิน รายงานการเงิน (งบทดลอง) แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555-2559 ประจำปีงบประมาณ 2553-2554 ปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564 มกราคม ...
Read More
ระเบียบประกาศ/ข้อบังคับ : งานธุรการ
ระเบียบและหลักเกณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระเบียบประกาศทั่วไปของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตร์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556 ซักซ้อมความเข้าใจของสถาบันต้นสังกัดในแนวปฏิบัติงานชดใช้ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชย มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH