| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
งานแสดงมุทิตาจิต แด่ ดร. กุณฑล ตรียะวรางพันธ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา คณาจารย์และนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ดร. กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมี ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ...
ภาพกิจกรรม : การบรรยายหัวข้อ “บทบาทของนักวิชาการสังคมศาสตร์ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง”
  วันนี้ (28 กันยายน 2560) เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายวิชาการ โดยจัดการบรรยายหัวข้อ "บทบาทของนักวิชาการสังคมศาสตร์ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง" ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH