ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคาของคณะสังคมศาสตร์
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง table-Library2560 ...
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมนานาชาติประจำปี
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมนานาชาติประจำปี หลักสูตร The Integration of Sufficiency ...
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “อาชีพอะไรที่ตรงกับใจตัวเอง : มุมมองอาชีพอิสระ”
หน่วยบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “อาชีพอะไรที่ตรงกับใจตัวเอง : มุมมองอาชีพอิสระ” โดย อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอาชีพและทรัพยากรองค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุกรรมการร่างอนุบัญญัติพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH