ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์
ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3 + วาระเพิ่มเติมครั้งที่ 4+ วาระเพิ่มเติมครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7 ครั้งที่8ครั้งที่9ครั้งที่10 ครั้งที่ 1แท็กซี่เพิ่มเติมครั้งที่ 2ครั้งที่ 3ครั้งที่ 4ครั้งที่ 5ครั้งที่ 6ครั้งที่ 7ครั้งที่ 8ครั้งที่ 9ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3เอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 4ครั้งที่ 5ครั้งที่ ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH