แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จากเดิม โทรศัพท์ 0-5596-2167 โทรสาร 0-5596-2207
เป็น

โทรศัพท์ 0-5596-1999
โทรสาร 0-5596-1900
Telephone