ใต้ร่มราชพฤกษ์:

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,950 บาท สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ สนใจใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีทักษะในการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถติดต่อประสานงานได้ดี และมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT (Cambridge English Placement Test) ระดับ A2 ขึ้นไป
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          กำหนดวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลด  “ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: หน่วยบุคคล งานยุทธศาสตร์และบุคคล สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5596 1926 โทรสาร 0 5596 1900