ประชาสัมพันธ์..ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ประชาสัมพันธ์..ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง “ผู้การประกอบสร้างและกระบวนทัศน์กฎหมายโบราณอีสาน พ.ศ.2322-2433″ ของนายนิติลักษณ์  แก้วจันดี  นิสิตระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์