แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน

ขอความร่วมมือจากบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ทุกท่าน
กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านทางเว็บไซต์
http://gradsurvey.nu.ac.th

เมื่อทำการกรอกแบบสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปรินท์และนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
ณ จุดรับรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานโยบายและแผน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร: 055-961922