ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

แนวปฏิบัติการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
  1. การเข้าห้องสอบ ให้นิสิตลงชื่อเข้าห้องสอบ ด้วยระบบออนไลน์ ตามลิงค์ที่แนบมาในตารางสอบของคณะฯ ก่อนเวลาสอบ 15 นาที

  2. หากนิสิตมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการ “ลงชื่อเข้าสอบ” ให้ติดต่อหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 5596 1923

  3. เมื่อ “รับข้อสอบ” หรือ ระหว่างการสอบหากนิสิตมีข้อสงสัยหรือเกิดการฉุกเฉินทางเทคนิคใดๆ ให้รีบติดต่ออาจารย์ผู้คุมสอบ

วีดีโอแนะนำแนวปฏิบัติการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

วัน/เดือน/ปี

เวลา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กรรมการกำกับการสอบ

09/01/202115:00 – 17:00  830382-2 Peace Studies for Social Developmentผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร
12/01/202109:00 – 11:00  835232-3 Counseling Theories and Techniquesดร.แสงดาว  วัฒนาสกุลเกียรติ
 09:00 – 11:00  835243-1 Psychology of Motivationอ.เพชรี  บุญศิริยะ
 09:00 – 12:00  833215-1 Thai Political Institution and Processผศ.ดร.วีระ  หวังสัจจะโชค
 09:00 – 12:00  833420-1 Foreign Policies of Major Powersดร.จุฑามณี  สามัคคีนิชย์
 09:00 – 12:00  834333-2 History of Lannaอ.ดารุณี  สมศรี
 13:00 – 16:00  833235-1 Good Governance and Ethics in Public Administrationผศ.ชาญณวุฒ ไชยรักษา
 15:00 – 17:00  835313-3 Innovation in Psychology 1ผศ.ดร.นิรันดร์  เงินแย้ม
13/01/202109:00 – 11:00  835344-2 Performance Managementอ.เพชรี  บุญศิริยะ
 09:00 – 12:00  833222-3 International Institutions and Organizationsดร.อรไท โสภารัตน์
 09:00 – 12:00833313-3Constitutional Law and Administrative Lawผศ.ดร.วีระ  หวังสัจจะโชค
 13:00 – 16:00  833334-3 Thai Local Administrationผศ.ชาญณวุฒ ไชยรักษา
14/01/202109:00 – 11:00  833103-1 sec1 Introduction to International Relationsผศ.ดร.วิเชียร  อินทะสี
 09:00 – 11:00  835123-1 Psychology of Personalityผศ.ดร.นิรันดร์  เงินแย้ม
 09:00 – 12:00  833103-1 sec3 Introduction to International Relationsดร.อรไท โสภารัตน์
 09:00 – 12:00  833212-3 Political Theoryดร.ปวงชน  อุนจะนำ
 09:00 – 12:00833233-1Public Finance Administrationดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
 13:00 – 16:00  834212-3 Research Methodology in Historyอ.ดารุณี  สมศรี
 17:00 – 19:00830361-2 Meditation for Life Developmentผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร
15/01/202109:00 – 11:00  834141-2 History of Pre-Modern Southeast Asiaผศ.ดร.อุดมพร  ธีระวิริยะกุล
 09:00 – 11:00  835322-2 Cognitive Psychologyผศ.ดร.นิรันดร์  เงินแย้ม
 09:00 – 12:00  833103-1 Sec2 Introduction to International Relationsดร.จุฑามณี  สามัคคีนิชย์
 12:00 – 14:00  833104-1 Introduction to Public Administrationดร.พลดา  เดชพลมาตย์
 13:00 – 16:00  833234-1 Administrative Law and Public Sector Administrationผศ.ดร.วีระ  หวังสัจจะโชค
 13:30 – 14:00830216-1 Economic Sociology and Anthropologyรศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
 15:00 – 16:00  830338-2 Environment and Developmentผศ.ดร.กวินธร  เสถียร
16/01/202109:00 – 12:00  834161-1 History of Pre-modern Europeอ.ปวีณา  บุหร่า
17/01/202108:00 – 12:00  830333-3 Sec1-3 Population and Reproductive Healthผศ.ดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน *
 13:00 – 17:00  830393-2 Sec1-3 Health Sociologyผศ.ดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน *