ใต้ร่มราชพฤกษ์:
แบบฟอร์มงานวิจัยและบริการวิชาการ
ประกาศ
  • การบริหารจัดการโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก
  • คำสั่ง 02666_2565 มอบอำนาจหัวหน้าโครงการวิจัย
  • เกณฑ์การอุดหนุนทุนวิจัยคณะสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
  • แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิจัยและพัฒนา
  • คำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการวิจัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
  •  หลักเกณฑ์สนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์
  •  เกณฑ์การอุดหนุนทุนวิจัยคณะสังคมศาสตร์
  •  เกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ