แบบฟอร์มงานวิจัยและบริการวิชาการ

ประกาศ

  • หลักเกณฑ์สนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์
  • เกณฑ์การอุดหนุนทุนวิจัยคณะสังคมศาสตร์
  • เกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ

แบบฟอร์ม

  •   บันทึกขออนุมัติทุนสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์
  •   แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบรายได้คณะสังคม 63
  •   Check List for proposal
  •   บันทึกข้อความขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะสังคมศาสตร์