แบบฟอร์มงานวิจัยและบริการวิชาการ

แบบฟอร์ม
  • แบบฟอรม์ข้อเสนอโครงการวิจัยคณะสังคม_มุ่งเป้า – เดี่ยว
  • แบบฟอรม์ข้อเสนอโครงการวิจัยคณะสังคม_มุ่งเป้า – ชุด
  • บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยทุนส่วนตัว – คณะสังคมศาสตร์
  •   บันทึกขออนุมัติทุนสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์
  •   แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบรายได้คณะสังคม 63
  •   Check List for proposal
  •   บันทึกข้อความขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะสังคมศาสตร์
ประกาศ
  •  หลักเกณฑ์สนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์
  •  เกณฑ์การอุดหนุนทุนวิจัยคณะสังคมศาสตร์
  •  เกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ