แบบฟอร์มงานวิจัยและบริการวิชาการ

แบบฟอร์ม
 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของโครงการในรอบ 6 เดือนของ หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน
 • บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน
 • เอกสารประกอบการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (อว.3)
  • ร่างแนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (อว.3)
  • ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ
 • แบบฟอรม์ข้อเสนอโครงการวิจัยคณะสังคม_มุ่งเป้า – เดี่ยว
 • แบบฟอรม์ข้อเสนอโครงการวิจัยคณะสังคม_มุ่งเป้า – ชุด
 • บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยทุนส่วนตัว – คณะสังคมศาสตร์
 •   บันทึกขออนุมัติทุนสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์
 •   แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบรายได้คณะสังคม 63
 •   Check List for proposal
 •   บันทึกข้อความขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะสังคมศาสตร์
ประกาศ
 • เกณฑ์การอุดหนุนทุนวิจัยคณะสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
 • แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิจัยและพัฒนา
 • คำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการวิจัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 •  หลักเกณฑ์สนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์
 •  เกณฑ์การอุดหนุนทุนวิจัยคณะสังคมศาสตร์
 •  เกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ