| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าใจเพื่อนบ้าน 2
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "เข้าใจเพื่อนบ้าน 2" ในประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ ---------------------------------- 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในฟิลิปปินส์ 2 กระแส หลังได้รับเอกราช ... โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม ...
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดคณะสังคมศาสตร์
ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ให้มารายงานตัวปฏิบัติงานได้ที่หน่วยบุคคล คณะสังคมศาสตร์ ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558  หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ รายละเอียด ...
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน สังกัดคณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดคณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม) รายละเอียด ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตและศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH