ใต้ร่มราชพฤกษ์:

วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วม โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องปราบไตรจักร 2-309
อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร