ใต้ร่มราชพฤกษ์:

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริม พหุวัฒนธรรม และ อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง ผู้ช่วยคณบดี ,นิสิตและเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ พร้อมกับ คณะผู้บริหารและนักศึกษา จาก The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) รวมทั้งสิ้น 27 คน ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของรัฐสภา และเยี่ยมชมภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ บริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้อง Auditorium ชั้น MB1 อาคารรัฐสภา โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานอย่างเป็นกันเอง และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

ต่อมาในช่วงบ่าย คณะผู้เข้าศึกษาดูงานได้ไปเยี่ยมชมเมืองสุขสยาม ณ ICON SIAM โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางห้าง ICON SIAM ซึ่งได้จัดกิจกรรมบรรยายแนวคิดการดำเนินธุรกิจ การแต่งชุดไทย และการทดลองทำอาหารไทย ให้กับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน