ใต้ร่มราชพฤกษ์

| มาตรการควบคุมสถานการณ์ ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

* เมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยนเรศวรขอความร่วมมือนิสิตและบุคลากรทุกท่านดำเนินการดังนี้

  1. ลงทะเบียนคัดกรองเข้า จ.พิษณุโลก
    http://covid19.plkhealth.go.th/saveplk/web/index.php
  2. แบบประเมินตนเอง เพื่อคัดกรอง
    https://covid.menu.nu.ac.th/mornor/language
| ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบประกาศ/ข้อบังคับ : งานธุรการ
ระเบียบและหลักเกณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระเบียบประกาศทั่วไปของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตร์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556 ซักซ้อมความเข้าใจของสถาบันต้นสังกัดในแนวปฏิบัติงานชดใช้ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชย มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
Read More
วาระการประชุม คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 1 แท็กซี่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3เอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 4ครั้งที่ 5ครั้งที่ 6เอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ 7ครั้งที่ 8ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3เอกสารเพิ่มเติมครั้งที่ ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH