ประชาสัมพันธ์..ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ประชาสัมพันธ์..ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง “ผู้การประกอบสร้างและกระบวนทัศน์กฎหมายโบราณอีสาน พ.ศ.2322-2433″ ของนายนิติลักษณ์  แก้วจันดี  นิสิตระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์

ประกาศกำหนดการสมัครสอบและลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนิสิตปริญญาเอก (ครั้งที่ 1/2559)

กำหนดการสมัครสอบและลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนิสิตปริญญาเอก (ครั้งที่ 1/2559) สามาถดูข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.graduate.nu.ac.th/qualification/    

คณะสังคมศาสตร์ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Can Tho University, Vietnam in Ho Chi Minh City

เมื่อวันที่ 1  กันยายน  2559  เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Can Tho University, Vietnam in Ho Chi Minh City    

คณะสังคมศาสตร์ได้เข้าพบเพื่อทำความร่วมมือในการส่งนิสิตไปฝึกงานต่างประเทศกับ Australian Chamber of Commerce, Vietnam in Ho Chi Minh City

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบกับผู้แทนจาก Australian Chamber of Commerce, Vietnam in Ho Chi Minh City  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความร่วมมือในการส่งนิสิตไปฝึกงานต่างประเทศ  

คณะสังคมศาสตร์ได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับ University of Social Sciences and Humanities, Hanoi, Vietnam

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559  เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมประชุมทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย ณ University of Social Sciences and Humanities, Hanoi, Vietnam  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวิชาการและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

คณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมประชุมทำความร่วมมือทางด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559  ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมประชุมทำความร่วมมือทางด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดั ชั้น 2  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว    

ประชาสัมพันธ์..ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ประชาสัมพันธ์คะ..ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง “พลวัตของธุรกิจเครื่องเงินของม้งชายแดนกับการสถาปนาอำนาจและพื้นที่ทางวัฒนธรรมใหม่ใน จังหวัดน่าน” ของคุณวุฒิพงษ์ ศรีศิลป์ ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะสังคมศาสตร์

รายชื่อคำสั่งคณะกรรมการวิชาการคณะสังคมศาสตร์คำสั่งที่ 34-2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวิชาการคณะสังคมศาสตร์ คำสั่งที่ 51/2558  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวิชาการคณะสังคมศาสตร์  วาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะสังคมศาสตร์ (เรื่องเพื่อทราบ)  ปีพ.ศ. 2560ปีพ.ศ. 2559ปีพ.ศ. 2558    ครั้งที่ 1/2558  (วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)ครั้งที่ 2/2558  (วันอังคารที่  24  มีนาคม  2558) ครั้งที่ 3/2558  (วันอังคารที่  21 เมษายน  2558)ครั้งที่ 4/2558  (วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558)ครั้งที่ 5/2558  (วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558)ครั้งที่ 6/2558  (วันพฤหัสบดี ที่ Read more