“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” รอบที่ 3

“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” รอบที่ 3 . สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่, ประชาชนผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติโครงการ . ประเภทการรับสมัคร 1.บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 2.ประชาชนผู้ถูกเลิกจ้าง 3.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ . ระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 . พื้นที่ปฏิบัติงาน/ จำนวนรับ 1. ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (บัณฑิต 1 อัตรา ประชาชน 2 อัตรา) 2 Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียงในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง อาจารย์ประจำสถานประชาคมอาซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ The College of Idaho (USA) ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วม “การประชุมสหประชาชาติจำลอง” ในระดับนานาชาติ ณ เมืองโกเบ (Kobe) ประเทศญี่ปุ่น (Japan) ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ The College of Idaho (USA) ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วม “การประชุมสหประชาชาติจำลอง” ในระดับนานาชาติ ณ เมืองโกเบ (Kobe) ประเทศญี่ปุ่น (Japan) ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นคณะผู้แทนของสหราชอาณาจักร และคณะผู้แทนของประเทศโปรตุเกส ในเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (GA) และคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC)

Naresuan University Model United Nations แบบจำลองสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University Model United Nations แบบจำลองสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เส้นทางสายใหม่สู่การเป็นพลเมืองและการศึกษาระดับโลก แบบจำลองสหประชาชาติ (Model UN) คือ แบบจำลองทางการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความรู้ และเข้าใจในองค์การสหประชาชาติ (UN) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต และประเด็นร่วมสมัยระดับโลก เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทหารเด็ก สงครามกลางเมืองในซีเรีย สงครามยูเครน-รัสเชีย ความยากจน ความไม่เท่าเทียม การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ผู้เข้าร่วม Model UN หรือเรียกอีกอย่างว่า “ผู้แทน (Delegate)” จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ UN และพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย การสวมบทบาทเป็นผู้แทนของ Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นวาระที่ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นวาระที่ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่, ประชาชนผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่, ประชาชนผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติโครงการ ประเภทการรับสมัคร 1.บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 2.ประชาชนผู้ถูกเลิกจ้าง 3.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ ระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 พื้นที่ปฏิบัติงาน/ จำนวนรับ 1. ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (จำนวน 8 อัตรา) 2 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (จำนวน 8 อัตรา) 3. ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประชุมเพื่อหารือกับ Prof.Mette Morsing, the Head of United Nations Principles for Responsible Management Education (PRME) ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (Sasin School of Management) กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และ UN PRME กับ Prof.Mette Morsing, the Head of United Nations Principles for Responsible Management Education ในโอกาสที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการ จากองค์การสหประชาชาติ ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Principles for Responsible Management Education [PRME]) Read more

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีและผู้ปกครองโดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยาวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีและผู้ปกครองโดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้กับนิสิต เช่น ด้านการเรียน การลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชา-หมู่เรียน การทำกิจกรรมต่างๆ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษา รวมถึงการแนะนำคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ ตลอดจนแนะนำกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ “RAP” [Research-Academic-Social Practice] และตอบข้อซักถามจากนิสิตและผู้ปกครองนิสิตโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย พิรุณสาร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.ที่ผ่านมา ณ ห้อง 310 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติ ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Principles for Responsible Management Education [PRME])

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติ ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Principles for Responsible Management Education [PRME]) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง องค์การสหประชาชาติกับสถาบันอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประชาคมโลก รายละเอียดเพิ่มเติม