:: AIS Playground ::

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี รองคณบดีฝ่ายยริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.อัจริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้แทนจากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ที่เดินทางมาหารือเรื่องการทำความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 Read more

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้านอิ่มสะดวก Seven Eleven

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้านอิ่มสะดวก Seven Eleven สาขาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร บริเวณชั้น 1 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา

ขยายเวลารับสมัคร “โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2”

ด่วน!!! ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รับสมัครศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนใจร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล ————————————————————- “โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2” ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) . จำนวนรับสมัคร กำแพงเพชร 8 ตาก 15 นครสวรรค์ 10 พิจิตร 11 พิษณุโลก 1 เพชรบูรณ์ 13 สุโขทัย 10 อุทัยธานี 14 อุตรดิตถ์ 11 . ค่าตอบแทน 3 Read more

:: Meet And Share ::

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Meet and Share ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบริหารของทีมบริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งให้เกียรตินำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิสัยทัศน์ Read more

เปิดรับสมัครศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนใจร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล “โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2”

เปิดรับสมัครศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนใจร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล “โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2” ————————————————————- ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนรับสมัคร จำนวน 135 อัตรา ค่าตอบแทน 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 2563) เดือนละ 9,000 บาท พื้นที่จ้างงาน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ (รับจังหวัดละไม่เกิน Read more

เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Meet And Share

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่าน ร่วมโครงการ “Meet And Share” ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินการของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ อันจะนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องปราบไตรจักร 2-310 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประกาศณะสังคมศาสตร์

กำหนดการรับสมัครปริญญาตรี TCAS รูปแบบที่ 4 : Admission 2

กำหนดการรับสมัครปริญญาตรี TCAS รูปแบบที่ 4 : Admission 2

TCAS รูปแบบที่ 4 : Admission 2

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รูปแบบที่ 4 : Admission 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด สมัครได้ที่นี่