ใต้ร่มราชพฤกษ์:

การเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุม/เอกสารตัวอย่างการจัดทำหลักสูตร(มคอ.2) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ/นโยบายการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยนเรศวร

 1. นโยบายในการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. แนวปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คู่มือการจัดทำหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

การเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุม

 

เอกสารตัวอย่างการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

 1. การเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุม/ตัวอย่างเอกสารการทำ มคอ.2 
 2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ง แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 5. คู่มือ AUN-QA 
 6. คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA
 7. อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 8. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563
 9. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. ปี 2557 
 10. คู่มือ AUN-QA ภาษาไทย 
 11. (แบบฟอร์ม) การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) AUNQA-NU
 12. (แบบฟอร์ม) การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) EdPEx-NU
 13. คู่มือและแนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะและสถาบัน EdPEx-NU
 14. ตัวอย่างเอกสาร มคอ. 3 และ 5 สถานประชาคมอาเซียนศึกษา