สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะสังคมศาสตร์

รายชื่อคำสั่งคณะกรรมการวิชาการคณะสังคมศาสตร์

 วาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะสังคมศาสตร์ (เรื่องเพื่อทราบ)  

ปีพ.ศ. 2560

ปีพ.ศ. 2559

ปีพ.ศ. 2558

 

 
 
 
 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะสังคมศาสตร์

ปีพ.ศ. 2560

ปีพ.ศ. 2559

ปีพ.ศ. 2558