เกณฑ์การขอย้ายคณะ/ สาขาวิชา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกณฑ์การขอย้ายคณะ/ สาขาวิชา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
1. ต้องเป็นนิสิตที่เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา และต้องได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
2. ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา “จิตวิทยาทั่วไป” โดยต้องได้รับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า B
3. หากผ่านเกณฑ์ ข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากภาควิชาจิตวิทยา
ไม่น้อยกว่า 2 คน (โดยพิจารณาจากคะแนน Admissions ต่ำสุด-สูงสุด ของปีการศึกษาที่นิสิตเข้ามาศึกษา และอื่นๆ ประกอบ)
4. นิสิตที่มีความประสงค์ที่จะขอย้ายเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยาจะต้องยอมรับสภาพและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ
ที่อาจทำให้นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาได้ภายใน 4 ปีตามแผนการศึกษา
5. นิสิตที่จะขอย้ายเข้ามาจะต้องผ่านคุณสมบัติข้อ 1. และ 2. จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามข้อ 3.
จากคณะกรรมการสัมภาษณ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
1.ต้องเป็นนิสิตที่เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกพักการศึกษา และต้องได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
2.นิสิตยื่นความจำนงและส่งมาที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมภาควิชาฯ
และมอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาและสัมภาษณ์นิสิต
3.นิสิตที่มีความประสงค์จะขอย้ายเข้ามาศึกษาในสาขาวิชา จะต้องยอมรับสภาพและ/ หรือเงื่อนไขต่างๆ
ที่อาจจะทำให้นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาได้ภายใน 4 ปี ตามแผนการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
1.ต้องเป็นนิสิตที่เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกพักการศึกษา และต้องได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
2.นิสิตยื่นความจำนงและส่งมาที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมภาควิชาฯ
และมอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาและสัมภาษณ์นิสิต
3.นิสิตที่มีความประสงค์จะขอย้ายเข้ามาศึกษาในสาขาวิชา จะต้องยอมรับสภาพและ/ หรือเงื่อนไขต่างๆ
ที่อาจจะทำให้นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาได้ภายใน 4 ปี ตามแผนการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1.ต้องเป็นนิสิตที่เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกพักการศึกษา และต้องได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
2.นิสิตต้องมีผลคะแนนสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย (Admissions) ไม่ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุดของนิสิตที่ศึกษา
ในหลักสูตรรัฐศาตรบัณฑิต ภาคปกติ ในปีที่นิสิตผู้ทำการขอย้ายได้สอบคัดเลือกเข้ามาในมหาวิทยาลัย
3.ต้องสอบการสัมภาษณ์และการรับรองจากคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ไม่น้อยกว่า 2 คน
4.นิสิตที่มีความประสงค์จะขอย้ายเข้ามาศึกษาในสาขาวิชา จะต้องยอมรับสภาพและ/ หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่อาจจะทำให้นิสิต
ไม่สำเร็จการศึกษาได้ภายใน 4 ปี ตามแผนการศึกษา