“หมุนเข็มนาฬิกากลับกี่ครั้ง เข็มก็เดินหน้าเสมอ: “ชีวิตสังคมไทย” ผ่านงานนิธิ เอียวศรีวงศ์”

หน่วยห้องอ่านหนังสือ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอ่านเปิดโลก (ครั้งที่ 4) “หมุนเข็มนาฬิกากลับกี่ครั้ง เข็มก็เดินหน้าเสมอ: “ชีวิตสังคมไทย” ผ่านงานนิธิ เอียวศรีวงศ์” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2566ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดโครงการในครั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อไม่นานนี้ ผลงานของท่านนับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:คุณจิราพร เพ็งลำ 0-5596-1912 คุณนวนุช โชติจรุง 0-5596-1913

“ทรงพระเจริญ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

“ทรงพระเจริญ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

“วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร” ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครบรอบ ๓๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

“วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร” ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครบรอบ ๓๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

“How to Turn Research Projects into Books with both Thai and International Publications” On 20 – 21 July 2023

“How to Turn Research Projects into Books with both Thai and International Publications” 20 July 2023 1.00 – 4.30 PM Special Talk​ on​ Thailand, Buddhism, and​ Modernity by Prof. Dr. Peter Jackson Professor of Thai History, School of Culture, History Read more

Call for Abstracts การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “สังคมโลกาเทศาภิวัตน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Glocal Society for Sustainable Development” ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และรูปแบบออนไลน์

Call for Abstracts การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ สังคมโลกาเทศาภิวัตน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Glocal Society for Sustainable Development ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และรูปแบบออนไลน์ เปิดรับบทคัดย่อระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2566 หัวข้อย่อยการประชุม/ Conference Sub-themes • การสื่อสาร • การสอนภาษาต่างประเทศ Read more

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ Predict the Unpredictable: Rural Experiences of Late-socialist Marketisation in Northern Vietnam วิทยากรโดย Assoc. Prof. Dr. Chau Lam Minh College of social sciences and humanities, Vietnam National University, Hanoi

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ Predict the Unpredictable: Rural Experiences of Late-socialist Marketisation in Northern Vietnam วิทยากรโดย Assoc. Prof. Dr. Chau Lam Minh College of social sciences and humanities, Vietnam National University, Hanoi วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น ณ Read more

การสอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อ Hybridzing Cultures and Constructing Indentities: Placemaking in Vietnam of the Vietnamese Migrants Working in Thailand โดย Mr. Lê Văn Tôn นิสิตหลักสูตรอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อ Hybridzing Cultures and Constructing Indentities: Placemaking in Vietnam of the Vietnamese Migrants Working in Thailand โดย Mr. Lê Văn Tôn นิสิตหลักสูตรอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น Read more

โครงการก้าวหน้า 19 ปี สถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ส่งเสริมศาสตร์ สืบสานศิลป์ ลิเกถิ่นสองแคว วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการก้าวหน้า 19 ปี สถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ส่งเสริมศาสตร์ สืบสานศิลป์ ลิเกถิ่นสองแคว วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (ช่วงที่ 1) ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร – ตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ – รับชมการแสดงเพลงพื้นบ้าน (ลำตัด ฉ่อย อีแซว) – มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรสายวิชาการดีเด่น บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น – มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่นิสิตเรียนดี Read more

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันนี้ (5 ตุลาคม 2565) เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.พุธิธาดา เดชพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 19 ปี เข้าสู่ปีที่ 20 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ……… และเวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ Read more

เปิดรับผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร ” Master of Public Policy and Management (MPPM)”

The Education University of Hong Kong (EdUHK) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ สถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร ” Master of Public Policy and Management (MPPM)” ENTRANCE REQUIREMENTS: 1. Bachelor’s degree in the following areas: Social Sciences, Political Sciences, International Relations, Public Policy, Humanities, Read more