การยืนยันตัวตนเข้าใช้งาน Microsoft 365 (@nu.ac.th) แบบสองชั้น (Multi-Factor Authentication)

เนื่องด้วยระบบการให้บริการ Microsoft 365 ได้ปรับนโยบายเพื่อความปลอดภัย มีผลให้บุคลากรทุกท่านต้องยืนยันตัวตนเข้าใช้งานแบบสองชั้น (Multi-Factor Authentication: MFA) ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2567  ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานระบบเครือข่าย CITCOMS โทร. 055-96-1524 (ภายใน 1524) หรือ e-Mail: noc@nu.ac.th ** ระบบ Microsoft 365 มีวิธีการยืนยันตัวตนแบบ MFA ได้ 3 ช่องทางให้เลือกดังนี้  

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย (เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:00 น. ถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 18:00 น.)    

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 เอกสารแนบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์การศึกษา) ของคณะสังคมศาสตร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์การศึกษา) ของคณะสังคมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประกาศเผยแพร่ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ของคณะสังคมศาสตร์

ประกาศเผยแพร่ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ของคณะสังคมศาสตร์ เอกสารประกาศผลผู้ชนะ

ขอประชาสัมพันธ์ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ขอประชาสัมพันธ์ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20-22 กันยายน 2564 และใช้สิทธิเสนอชื่อด้วยตนเองในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.นั้น บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอประกาศผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาคจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ >> ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ <<

แนะนำหนังสือใหม่ “สังคม <= ≠ ≈ > ความรู้ ? สังคมศาสตร์ในกระแสความท้าทาย”

แนะนำหนังสือใหม่ “สังคม <= ≠ ≈ > ความรู้ ? สังคมศาสตร์ในกระแสความท้าทาย” เป็นหนังสือรวมบทความทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ และ ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล เป็นบรรณาธิการ ภายใต้โครงการจัดพิมพ์หนังสือรวมเล่ม 16 ปี คณะสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะฯ และนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าให้ แก่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไปในวงกว้าง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ดิจิทัลของหนังสือได้ฟรี ดาวน์โหลดวารสารแบบทั้งเล่ม ดาวน์โหลดแบบแยกบทความ 1. ส่วนแรก 2. การพัฒนาแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับนิสิตปริญญาตรี 3. การประเมินความสุขในนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร 4. Read more

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือต่อการดำเนินงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

1.แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อรัฐบาล 2.คู่มือการทำงาน 3.ระบุอำเภอ ระบุจังหวัด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุชาดา เชื้อม่วง ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โทรศัพท์ 0 5596 1962

วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมนานาชาติประจำปี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมนานาชาติประจำปี หลักสูตร The Integration of Sufficiency Economy for Empowerment on Mobilizing Sustainable Development ในหัวข้อ Sufficiency Economy in Community Empowerment ณ ห้องประชุม 211 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร และดูงานภาคสนาม ณ Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน สังกัดคณะสังคมศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน สังกัดคณะสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร