ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตร
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023)
ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร