ใต้ร่มราชพฤกษ์:

socsci@NU-Thailand is inviting you to Naresuan Toastmasterd Club Meeting No.43

Topic: I’m Ready for LOVE
Time: Thursday 26 January 2023, From 5.30 PM to 6.30 PM

Hybrid/Zoom Meeting
venue : Faculty of Social Sciences|Naresuan University.
Meeting ID: 870 192 0253
Passcode: nutc

————————–
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 48
อันเป็นส่วนหนึ่งของ Toastmasters International ซึ่งเป็นชมรมในระดับนานาชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
ทั้งคณาจารย์ นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยเน้นการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูด
2. ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
3. ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการฟัง
4. ทักษะการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
5. การพัฒนาและฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ
6. การจัดประชุม
7. การจัดการและการส่งเสริมทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมในระบบออนไลน์
ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม  2566 เวลา 17.30-18.30 น.

Meeting ID: 870 192 0253
Passcode: nutc