ต้อนรับ ดร. ปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมต้อนรับ ดร. ปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเดินทางมาพบปะเพื่อหารือด้านนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวยฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอผลการดำเนินงาน รวมถึงกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและนิสิต
ของคณะสังคมศาสตร์ต่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด