ใต้ร่มราชพฤกษ์:
SOCSCI@NU-Thailand is inviting you to Naresuan Toastmasters Club’s 55th meeting
Theme: “Hi School Life”
Time: Thursday 25 May 2023, From 5.30 PM to 6.30 PM
Hybrid/Zoom Meeting
venue : Faculty of Social Sciences|Naresuan University
Meeting ID: 870 192 0253
Passcode: nutc

————————–
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 55
อันเป็นส่วนหนึ่งของ Toastmasters International ซึ่งเป็นชมรมในระดับนานาชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
ทั้งคณาจารย์ นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยเน้นการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูด
2. ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
3. ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการฟัง
4. ทักษะการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
5. การพัฒนาและฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ
6. การจัดประชุม
7. การจัดการและการส่งเสริมทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมในระบบออนไลน์
หรือ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.30-18.30 น.

Meeting ID: 870 192 0253
Passcode: nutc