คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม UN Global Compact Network Thailand Forum (GCNT Forum) 2566 “Partnership for Human Capital 5.0 towards Sustainable Intelligence-Based Society” “พันธมิตรเพื่อพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม UN Global Compact Network Thailand Forum (GCNT Forum) 2566
“Partnership for Human Capital 5.0 towards Sustainable Intelligence-Based Society”
“พันธมิตรเพื่อพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน”

ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และ สหประชาชาติในประเทศไทย ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ESCAP Hall กรุงเทพมหานคร