ใต้ร่มราชพฤกษ์:

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7

กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ
“สังคมโลกาเทศาภิวัตน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Glocal Society for Sustainable Development)”

วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

<<< ท่านสามารถ สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมโครงการในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting )

Join Zoom Meeting

https://nu-ac-th.zoom.us/j/94103230399

Meeting ID: 941 0323 0399

Passcode: fssnu

09.30 – 10.00 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

10.00 – 12.00 น.        ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย เพื่อหารือในประเด็นการเสนอประธานและเจ้าภาพปีต่อไปรวมทั้งความร่วมมือในอนาคต และถ่ายภาพร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 13.50 น.        ผู้เข้าร่วมโครงการทั่วไป เข้าร่วมโครงการการผ่านระบบออนไลน์

13.50 – 13.55 น.        กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

13.55 – 14.00 น.        กล่าวเปิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

14.00 – 14.30 น.        ฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ สังคมโลกาเทศาภิวัฒน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Glocal Society for Sustainable Development) โดย คุณธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

<<< ท่านสามารถ สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมโครงการในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting )

Join Zoom Meeting
https://nu-ac-th.zoom.us/j/92841317239

Meeting ID: 928 4131 7239
Passcode: fssnu

ห้องประชุมย่อยที่ 1      วัฒนธรรมศึกษา ชุมชน ภาษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ Zoom Meeting (เวลา 10.00 – 12.00 น.)

10.00 น. – 10.30 น.     นำเสนอบทความที่ 1 เรื่อง พลวัตและการรื้อฟื้นความหมายของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

10.30 น. – 11.00 น.     นำเสนอบทความที่ 2 เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบภาษาจีน动态助词“了”และ   ภาษาไทย“แล้ว” A Comparative Study of Chinese 动态助词 “了” and    Thai “แล้ว”

11.00 น. – 11.30 น.     นำเสนอบทความที่ 3 เรื่อง จากบทเพลงสาวบ้านเเต้ที่สะท้อนสู่อัตลักษณ์ชาวเกษตร      สมบูรณ์ในปัจจุบัน:กรณีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม

11.30 น. – 12.00 น.     ข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ประจำห้อง และ ถาม – ตอบ

12.00 น. – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

ห้องประชุมย่อยที่ 2      การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ Zoom Meeting (เวลา 10.00 – 12.00 น.)

10.00 น. – 10.30 น.     นำเสนอบทความที่ 1 เรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการร่วมสมัย: การขับเคลื่อน  เศรษฐกิจชุมชนด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่สูง จังหวัดน่าน

10.30 น. – 11.00 น.    นำเสนอบทความที่ 2 เรื่อง การศึกษาสภาพมลภาวะทางเสียง ในชุมชนท่องเที่ยว   กรณีศึกษาตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

11.00 น. – 11.30 น.     นำเสนอบทความที่ 3 เรื่อง การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน และการขยายผลสู่การ        เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา : ประเพณีตานต้อด ตำบลดอก    คำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

11.30 น. – 12.00 น.     ข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ประจำห้อง และ ถาม – ตอบ

12.00 น. – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

ห้องประชุมย่อยที่ 3      นวัตกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ Zoom Meeting (เวลา 13.30 – 16.30 น.)

13.30 น. – 14.00 น.     นำเสนอบทความที่ 1 เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์กับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

14.00 น. – 14.30 น.     นำเสนอบทความที่ 2 เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า สู่การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สังคมพหุ      วัฒนธรรม

14.30 น. – 15.00 น.     ข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ประจำห้อง และ ถาม – ตอบ

ห้องประชุมย่อยที่ 4      ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ Zoom Meeting (เวลา 13.30 – 16.30 น.)

13.30 น. – 14.00 น.     นำเสนอบทความที่ 1 เรื่อง การสำรวจความต้องการของชุมชนด้านการใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีในการพัฒนารายได้ในท้องถิ่น

14.00 น. – 14.30 น.     นำเสนอบทความที่ 2 เรื่อง เศรษฐกิจข้ามพรมแดนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง:การบรรเทา   ความยากจนและก้าวสู่ความมั่งคั่งร่วมกัน

14.30 น. – 15.00 น.     นำเสนอบทความที่ 3 เรื่อง แนวทางการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผึ้งโพรงของชุมชนใน                             จังหวัดพะเยา

15.30 น. – 15.30 น.     นำเสนอบทความที่ 4 เรื่อง การเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาเมือง กฎหมายผังเมือง   ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

15.30 น. – 16.00 น.     ข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ประจำห้อง และ ถาม – ตอบ

หมายเหตุ

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภารดี อาจละสุทธิ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ เบอร์ติดต่อ 0-5596-1924