คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญอาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วม การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

💬 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญอาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วม
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

🗓 7 ธันวาคม 2566
⏰ 14:00 – 14:30 น.
📣 การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ สังคมโลกาเทศาภิวัตน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Glocal Society for Sustainable Development)
โดย ดร. ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGCNT)

💻 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
Meeting ID: 941 0323 0399
Passcode: fssnu
————————————————————————————————–

🗓 8 ธันวาคม 2566 การนำเสนอบทความ
⏰ 10.00 – 12.00 น.
🔰 ห้องประชุมย่อยที่ 1 วัฒนธรรมศึกษา ชุมชน ภาษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
🔰 ห้องประชุมย่อยที่ 2 การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
⏰ 13.30 – 16.30 น.
🔰 ห้องประชุมย่อยที่ 3 นวัตกรรมการพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างยั่งยืน
🔰 ห้องประชุมย่อยที่ 4 ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

💻 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
Meeting ID: 928 4131 7239
Passcode: fssnu

📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://socsci.nu.ac.th/tansda7/