ขอแสดงความยินดีกับ หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย โครงการศึกษาวิจัยขั้นแนวหน้าด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ในประวัติศาสตร์สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เพื่อรองรับความผันผวนในอนาคต โดยการร่วมดำเนินการระหว่างภาควิชาการภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (บพค.)

ขอแสดงความยินดีกับ
หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย
โครงการศึกษาวิจัยขั้นแนวหน้าด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ในประวัติศาสตร์สถานการณ์ปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต เพื่อรองรับความผันผวนในอนาคต
โดยการร่วมดำเนินการระหว่างภาควิชาการภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (บพค.)

หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.วัชรพล ศุภจักรวัฒนา
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Dr.Paul Wesley Chambers
สถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ทิวาพร ใจก้อน
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์กฤษณะ โชติสุทธิ์
สาขาวิชาพม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ธนบัตร ใจอินทร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.พนินท์ นนทโคตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์