โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพภาคที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พัฒนาสังคม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลตรี ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะฯ กล่าวให้โอวาท รวมทั้งการแนะแนวสู่เส้นทางสู่ความสำเร็จในการศึกษา โดย คณาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

military-_orientation59-03 military-_orientation59-04 military-_orientation59-05 military-_orientation59-06 military-_orientation59-07 military-_orientation59-08 military-_orientation59-09 military-_orientation59-10 military-_orientation59-11 military-_orientation59-12 military-_orientation59-13 military-_orientation59-02