ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพล พุทธรักษา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.วัชรพล พุทธรักษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

congrat-watcharabol