หลักฐานการประกันคุณภาพภายใน

รายงานการประชุมคณะสังคมศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการQA ปี 60

คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์

คณะกรรมการวิชาการ

กดลิงค์เพื่อดู >> คณะกรรมการวิชาการ

 

การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

ปีการศึกษา 2559

องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 1   การกำกับมาตรฐาน

 • ตัวบ่งชี้ที่1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์

องค์ประกอบที่ 5

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

 

องค์ประกอบที่ 6

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ข้อมูลทั่วไป

งบประมาณ

สรุปแบบประเมินแผนปฏิบัติการปี 2560

สรุปแบบประเมินแผนปฏิบัติการปี 2559

องค์ประกอบที่ 6 ปี 2558

กราฟสรุปสิ่งสนับสนุน

การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ

ปีการศึกษา 2559

องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต

 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 2   การวิจัย

 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

 • ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

องค์ประกอบที่ 4

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม

 • ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

 • ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
 • ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร