ประวัติความเป็นมา:ภาควิชาจิตวิทยา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติของหลักสูตรจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยนเรศวรเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งหากบุคคลไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้ การศึกษาในศาสตร์ทางจิตวิทยาจึงมีความสำคัญและเพื่อตอบสนองความต้องการของ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือตอนล่างอันเป็นเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบการ จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
รศ.พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในขณะนั้นได้มอบนโยบายให้ภาควิชาสังคมศาสตร์เป็นผู้ริเริ่มจัดทำหลักสูตร โดยแต่งตั้งกรรมการจัดทำหลักสูตร วท.บ. (จิตวิทยาธุรกิจ) ขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2539 โดยได้ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยในสมัย ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน เป็นอธิการบดีให้บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และมีกำหนดเปิดรับนิสิตสาขาจิตวิทยาธุรกิจรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2540 แต่เนื่องจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรได้เสนอแนะว่าการเปิดหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสออกไปประกอบอาชีพได้น้อย เนื่องจากมีข้อจำกัดที่ชื่อหลักสูตรและชื่อหลักสูตรไม่เป็นสากล
ดังนั้นคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรจึงได้ปรับหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง โดยได้ทำการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรมาเป็น วท.บ. (จิตวิทยา) และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรได้เสนอแนะให้ปรับอีกครั้งเป็น ศศ.บ. (จิตวิทยา) โดยให้เห็นผลว่ารายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรนั้นเกี่ยวข้องกับวิชาทางพฤติกรรมศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน ในที่สุดหลักสูตร ศศ.บ. (จิตวิทยา) ได้ผ่านการเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543 และพร้อมกับเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2543 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ กิตติพร เป็นหัวหน้าสาขาวิชาคนแรก
ต่อมาทางคณะเห็นว่าโครงสร้างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีขนาดใหญ่เกินไป ไม่ว่าจะมองในมิติใด ทำให้การบริหารเป็นไปอย่างล่าช้า ขาดความคล่องตัว จึงเห็นสมควรให้จัดโครงสร้างคณะใหม่เพื่อให้มีขนาดกะทัดรัดและมีความคล่องตัวสูง โดยจัดสาขาวิชาซึ่งมีธรรมชาติ ที่คล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คณะสังคมศาสตร์จึงได้รับการจัดตั้งเป็นคณะใหม่อีกครั้ง และได้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ( 1 ตุลาคม 2546 ) เป็นต้นมา ดังนั้นสาขาจิตวิทยาจึงย้ายมาสังกัดในส่วนของคณะสังคมศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจิตวิทยาได้เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรอีกครั้ง จากเดิมศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา เป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา โดยได้มีการปรับเพิ่มเติมรายวิชาทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อการเทียบโอนได้กับหลักสูตรจิตวิทยาระดับนานาชาติ และขยายโอกาสในการทำงานของบัณฑิต
ปัจจุบันหลักสตูรจิตวิทยาสังกัดอยู่ในภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ดำเนินการสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรม และจิตวิทยาคลินิก โดยมี ดร.กุณฑล ตรียะวรางพันธ์เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์
ทางด้านมาตรฐานของหลักสูตร ภาควิชาฯ ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. รวมถึงได้ผ่านการรับรองสถานบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาจิตวิทยาคลินิกระดับปริญญา จากคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาจิตวิทยาคลินิก ในปี พ.ศ.2555

สัญลักษณ์ของภาควิชาจิตวิทยา