แนะนำ:ภาควิชาจิตวิทยา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติของหลักสูตรจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยนเรศวรเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งหากบุคคลไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้ การศึกษาในศาสตร์ทางจิตวิทยาจึงมีความสำคัญและเพื่อตอบสนองความต้องการของ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือตอนล่างอันเป็นเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบการ จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
รศ.พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในขณะนั้นได้มอบนโยบายให้ภาควิชาสังคมศาสตร์เป็นผู้ริเริ่มจัดทำหลักสูตร โดยแต่งตั้งกรรมการจัดทำหลักสูตร วท.บ. (จิตวิทยาธุรกิจ) ขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2539 โดยได้ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยในสมัย ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน เป็นอธิการบดีให้บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และมีกำหนดเปิดรับนิสิตสาขาจิตวิทยาธุรกิจรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2540 แต่เนื่องจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรได้เสนอแนะว่าการเปิดหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสออกไปประกอบอาชีพได้น้อย เนื่องจากมีข้อจำกัดที่ชื่อหลักสูตรและชื่อหลักสูตรไม่เป็นสากล
ดังนั้นคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรจึงได้ปรับหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง โดยได้ทำการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรมาเป็น วท.บ. (จิตวิทยา) และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรได้เสนอแนะให้ปรับอีกครั้งเป็น ศศ.บ. (จิตวิทยา) โดยให้เห็นผลว่ารายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรนั้นเกี่ยวข้องกับวิชาทางพฤติกรรมศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน ในที่สุดหลักสูตร ศศ.บ. (จิตวิทยา) ได้ผ่านการเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543 และพร้อมกับเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2543 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ กิตติพร เป็นหัวหน้าสาขาวิชาคนแรก
ต่อมาทางคณะเห็นว่าโครงสร้างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีขนาดใหญ่เกินไป ไม่ว่าจะมองในมิติใด ทำให้การบริหารเป็นไปอย่างล่าช้า ขาดความคล่องตัว จึงเห็นสมควรให้จัดโครงสร้างคณะใหม่เพื่อให้มีขนาดกะทัดรัดและมีความคล่องตัวสูง โดยจัดสาขาวิชาซึ่งมีธรรมชาติ ที่คล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คณะสังคมศาสตร์จึงได้รับการจัดตั้งเป็นคณะใหม่อีกครั้ง และได้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ( 1 ตุลาคม 2546 ) เป็นต้นมา ดังนั้นสาขาจิตวิทยาจึงย้ายมาสังกัดในส่วนของคณะสังคมศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจิตวิทยาได้เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรอีกครั้ง จากเดิมศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา เป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา โดยได้มีการปรับเพิ่มเติมรายวิชาทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อการเทียบโอนได้กับหลักสูตรจิตวิทยาระดับนานาชาติ และขยายโอกาสในการทำงานของบัณฑิต
ปัจจุบันหลักสตูรจิตวิทยาสังกัดอยู่ในภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ดำเนินการสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรม และจิตวิทยาคลินิก โดยมี ดร.กุณฑล ตรียะวรางพันธ์เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์
ทางด้านมาตรฐานของหลักสูตร ภาควิชาฯ ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. รวมถึงได้ผ่านการรับรองสถานบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาจิตวิทยาคลินิกระดับปริญญา จากคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาจิตวิทยาคลินิก ในปี พ.ศ.2555

สัญลักษณ์ของภาควิชา

Psychology

ปรัชญา

สร้างบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้คู่คุณธรรม นำองค์ความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้เพื่อพัฒนา ตนเองและเพื่อนมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเป็นระเบียบแบบแผนภายใต้ กรอบของจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพของนักจิตวิทยา

ปณิธาน

มุ่งมั่นสร้างคน สร้างสังคมอุดมปัญญาถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และก้าวไกลสู่สังคมโลก

วิสัยทัศน์

สร้างคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพในระดับสากล มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย และมีจิตสำนึกเพื่อสังคม

พันธกิจ

ดำเนินการตามภารกิจ 4 ด้าน คือ

  1. การผลิตบัณฑิต
  2. การวิจัย
  3. การบริการวิชาการ
  4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา ในการอธิบาย ทำนาย ควบคุม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์
  2. สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางจิตวิทยา กับความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การปฏิบัติการทดสอบและประเมินทางจิตวิทยาเพื่อ แก้ไขปัญหา โดยใช้การทำจิตบำบัด การปรึกษา หรือการพัฒนาองค์การ
  3. สามารถวางแผนและปฏิบัติการวิจัยได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ ตามระเบียบวิธีวิจัยและ จรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยา
  4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และดำรงชีวิตอย่างมีจิตสำนึก โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยา
  5. มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ บุคลากร

คณะผู้บริหาร

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม

รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

อาจารย์ วราลักษณ์  ปวนสุรินทร์

โครงสร้างการบริหารงาน