ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

TCAS รอบที่ 1: รอบ Portfolio

 

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ส่งผลงานการเขียนในรูปแบบของความเรียง หรือบทความทางประวัติศาสตร์

ในโครงการ “ส่งเสริมนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่" TCAS รอบที่ 1: รอบ Portfolio

Download >> ตัวอย่างการเขียน

โดยท่านสามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.admission.nu.ac.th