ตารางวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุหนังสือหรือตำรา จำนวน 121 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะสังคมศาสตร์

ตารางวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุหนังสือหรือตำรา จำนวน 121 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะสังคมศาสตร์ คลิกที่นี่  tablebook121

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก Here table A4 80 gram

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคาของคณะสังคมศาสตร์

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง table-Library2560

พ.ร.บ. ระเบียบประกาศ/ข้อบังคับ : งานพัสดุ-ใหม่

พ.ร.บ. ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ งานพัสดุ ระเบียบ ประกาศ งานการเงินและพัสดุ การบริหารการเงินและบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียนของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ระเบียบการเบิกจ่ายค่าของขวัญ/ของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลสำคัญ