ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรรณวิสาข์ นาควิสุทธิ์ ในโอกาสเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ หน่วยห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรรณวิสาข์ นาควิสุทธิ์นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาณ หน่วยห้องอ่านหนังสืองานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพิชญา เพ็ชรอ่อน นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล “POPULAR VOTE” จากกิจกรรม “ผู้ประกาศแจ้งรายการภาคประชาชน” โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10
เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 13/2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพิชญา เพ็ชรอ่อน นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมกว่างซี ในรายการวิทยุ “ท่องเที่ยวในแคว้นกว่างซี” สถานีวิทยุและโทรทัศน์กว่างซี เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กว่างซี) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(English Below)วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมกว่างซี ในรายการวิทยุ “ท่องเที่ยวในแคว้นกว่างซี” สถานีวิทยุและโทรทัศน์กว่างซี เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กว่างซี) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคุณเหลียง ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตและศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH