ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทผู้แทนหน่วยงาน และประเภททั่วไป (แทนตำแหน่งที่จะครบวาระ)

ประกาศรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทผู้แทนหน่วยงาน และประเภททั่วไป ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งได้ระหว่างวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึง วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้มีสิทธิ์สมัครสังกัดอยู่ (เฉพาะวันราชการ) รายละเอียด