การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “อาชีพอะไรที่ตรงกับใจตัวเอง : มุมมองอาชีพอิสระ”

หน่วยบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

หัวข้อ “อาชีพอะไรที่ตรงกับใจตัวเอง : มุมมองอาชีพอิสระ”

โดย อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอาชีพและทรัพยากรองค์กร
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป
และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อนุกรรมการร่างอนุบัญญัติพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว
และมัคคุเทศก์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น.–17.30 น.
ณ ห้องปราบไตรจักร 13 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร