ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา ในโอกาส “ได้รับการจัดสรรทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาส  “ได้รับการจัดสรรทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(คปก.) รุ่นที่ 20
และมีสิทธิ์เสนอชื่อนักศึกษาสมัครรับทุน คปก.”