ใต้ร่มราชพฤกษ์

| ข่าวประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การขอย้ายคณะ/ สาขาวิชา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เกณฑ์การขอย้ายคณะ/ สาขาวิชา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 1. ต้องเป็นนิสิตที่เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา และต้องได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 2. ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา “จิตวิทยาทั่วไป” โดยต้องได้รับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า B 3 ...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ“รองศาสตราจารย์” ...
Read More
Strengthening the Milk Tea Alliance: Building Democracy and Freedom through Film and Discussion
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการเสวนา ในหัวข้อ“Strengthening the Milk Tea Alliance:Building Democracy and Freedom through Film and Discussion” วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH