ใต้ร่มราชพฤกษ์

| มาตรการควบคุมสถานการณ์ ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

* เมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยนเรศวรขอความร่วมมือนิสิตและบุคลากรทุกท่านดำเนินการดังนี้

  1. ลงทะเบียนคัดกรองเข้า จ.พิษณุโลก
    http://covid19.plkhealth.go.th/saveplk/web/index.php
  2. แบบประเมินตนเอง เพื่อคัดกรอง
    https://covid.menu.nu.ac.th/mornor/language
| ข่าวประชาสัมพันธ์
นำเสนอผลการฝึกงานนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจิตวิทยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการนำเสนอผลการฝึกงานนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ออกไปฝึกงาน ณหน่วยงานต่างๆ ตามรายวิชาการฝึกงาน เพื่อเป็นการประเมินและรับทราบผลการฝึกงานและเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่กลับจากการฝึกงาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ...
Read More
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีและขั้นตอนการประเมินตนเองและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx
เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา และตัวแทนบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีและขั้นตอนการประเมินตนเองและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx ...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ และคณะ ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในแผนงานวิจัย จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ และคณะ ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในแผนงานวิจัย “เรื่องเล่าในพื้นที่ทางสังคม และอำนาจจากเบื้องล่าง ของกลุ่มชาติพันธุ์และคนชายขอบ” จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH