ใต้ร่มราชพฤกษ์

| ข่าวประชาสัมพันธ์
นายนิติกร จิรฐิติกาลกิจ ศิษย์เก่ารัฐศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
Previous Next นายนิติกร จิรฐิติกาลกิจ ศิษย์เก่ารัฐศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดให้มีพิธีให้โอกาสและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมี ...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ ในโอกาสได้รับการสนับสนุนทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษณุโลก ในโอกาสได้รับการสนับสนุนทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนการดำรงชีพ: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในชุมชนภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ...
Read More
แนะนำหนังสือใหม่ ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ รัฐจารีตสู่การสร้างอาณานิคมภายใน ภายใต้วาทะกรรม “รัฐชาติ”
เชิญชวนอ่านหนังสือใหม่ ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ รัฐจารีตสู่การสร้างอาณานิคมภายใน ภายใต้วาทกรรม “รัฐชาติ” โดย ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้สนใจสามารถหาอ่านได้ที่ • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก • ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร • ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH