ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7 กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “สังคมโลกาเทศาภิวัตน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Glocal Society for Sustainable Development)” วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ...
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม UN Global Compact Network Thailand Forum (GCNT Forum) 2566 “Partnership for Human Capital 5.0 towards Sustainable Intelligence-Based Society” “พันธมิตรเพื่อพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม UN Global Compact Network Thailand Forum (GCNT Forum) 2566 “Partnership for Human Capital ...
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Print) และ ISSN (Online)
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Print) และ ISSN (Online) เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ TCI เกี่ยวกับวารสารมีการจดทะเบียน ISSN ที่ถูกต้องกับชื่อภาษาอังกฤษของวารสาร จากเดิม ISSN: 1686-9192 (Print) เปลี่ยนเป็น ISSN: 2985-2811 ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH