| ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีและผู้ปกครองโดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยาวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีและผู้ปกครองโดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้กับนิสิต เช่น ด้านการเรียน การลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชา-หมู่เรียน การทำกิจกรรมต่างๆ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษา รวมถึงการแนะนำคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ ตลอดจนแนะนำกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ “RAP” [Research-Academic-Social Practice] และตอบข้อซักถามจากนิสิตและผู้ปกครองนิสิตโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย ...
Read More
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติ ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Principles for Responsible Management Education [PRME])
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติ ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Principles for Responsible Management Education [PRME]) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง องค์การสหประชาชาติกับสถาบันอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประชาคมโลก รายละเอียดเพิ่มเติม ...
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 33
socsci@NU-Thailand is inviting you to a  MS Teams MeetingTopic: Naresuan Toastmasters Club Meeting No.33Time: June 16, 2022, 05:00 PM Join Zoom Meetinghttps://nu-ac-th.zoom.us/j/95122741579?pwd=aEtKbUFraEc4UGlEeEppc1EyWWpTQT09Meeting ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH