ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย โครงการศึกษาวิจัยขั้นแนวหน้าด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ในประวัติศาสตร์สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เพื่อรองรับความผันผวนในอนาคต โดยการร่วมดำเนินการระหว่างภาควิชาการภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (บพค.)
ขอแสดงความยินดีกับ หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย โครงการศึกษาวิจัยขั้นแนวหน้าด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ในประวัติศาสตร์สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เพื่อรองรับความผันผวนในอนาคต โดยการร่วมดำเนินการระหว่างภาควิชาการภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (บพค.) หัวหน้าโครงการวิจัย • ผศ.ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง ...
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตราอัตราเงินเดือน 19,950 บาท สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ...
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ พัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ พัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หัวข้อโครงการวิจัย วิจัยและให้คำปรึกษาการจัดการฝึกอบรมเทคนิควิธีเชิงกลยุทธ์ ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH