SMART UNIVERSITY CREATE INNOVATION FOR A BETTER LIFE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเดินทางมาหารือข้อราชการต่างๆ รวมถึงมอบนโยบายและแนวทางในการบริหารงานให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ในงาน “SMART UNIVERSITY CREATE INNOVATION FOR A BETTER LIFE” สัมมนาวิชาการบทบาทผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศพร้อมทั้งนำเสนอผลการวิจัยในหัวข้อ โครงการยกระดับศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเรียนรู้นานาชาติในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจชุมชน ในเส้นทางเมืองมรดกโลกสุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบลานฯ ร่วมร้องเพลงชาติ เพลงต้นไม้ของพ่อ และเพลงรักพ่อ…ไม่มีวันพอเพียง   

กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ ณ วัดเสาหิน ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่  10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.09 น.

ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กองกลาง  กองอาคารสถานที่  กองการบริหารงานบุคคล  กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กองพัฒนากิจการต่างประเทศ กองกิจการนิสิต  และองค์การนิสิต ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงไว้และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทง พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรม @การประกวดนางนพมาศประเภทนิสิตรหัส 62 @การประกวดนางนพมาศประเภทบุคลากร @การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก @การรำวงย้อนยุค @การแสดงดนตรี @การแสดงของเครือข่ายวัฒนธรรม และ @การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าหัตถกรรม ร้านค้าที่สนใจสามารถจำหน่ายสินค้าได้ ฟรี  ฟรี  ฟรี  สนใจติดต่อสอบถามได้ ที่กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร     งานลอยกระทงมอนอ จัดในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 – Read more

ข้อมูลการให้ทุนสำหรับโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยเกิน6เดือน ปีงบประมาณ 2563

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนทุนการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ เกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ของบุคลากรสายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ หลักเกณฑ์สนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์และค่าตีพิมพ์คณะสังคมศาสตร์

SOCIAL FANCY RUN 2019 : HALLOWEEN NIGHT EPISODE

เมื่อวันพฤหัสบีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ มหาวิยาลัยนเรศวร งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “Social Fancy Run 2019: Halloween Night Episode” 🏃‍♀🏃‍♂ โครงการนี้นอกจากจะสนับสนุนให้ทุกคนได้ออกกำลังกายแล้วยังมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคเข้ากองทุนการศึกษาสำหรับนิสิตของคณะสังคมศาสตร์   Thx: FB:Social Fancy Run 2019: Halloween Night Episode

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “The Reader Awards” และผู้ได้รับรางวัล “แฟนพันธุ์แท้ Library” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “The Reader Awards” และผู้ได้รับรางวัล “แฟนพันธุ์แท้ Library” โครงการคนบ้า เสวนา กาแฟ หนังสือ ครั้งที่ 5 ตอน “ขวัญใจ Library” ประจำปีการศึกษา 2561 รางวัล The Reader Awards 1. ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี นางสาวชาริณีย์ มุทขอนแก่น สังกัดคณะสังคมศาสตร์ 2. ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นายทศพล ชิ้นจอหอ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 3. ประเภทบุคลากร นางเรณุกา หนูสอน สังกัดคณะสังคมศาสตร์ 4. ประเภทอาจารย์ ดร.บุศรินทร์ Read more

โครงการประกวด Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก

Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก พร้อมหรือยัง! ที่จะเปลี่ยนโลกแห่งการช้อปปิ้งในปี 2020 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก” โดยการสร้างคลิปวิดีโอ รูปกราฟิก หรือบทความ เพื่อชิงทุนรางวัลการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการฝึกงานกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 3 เดือน โจทย์การแข่งขัน นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ ‘ออกแบบแคมเปญ Shopee Read more

ยินดีต้อนรับ ดร.วีระ หวังสัจจะโชค อาจารย์ใหม่ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ยินดีต้อนรับ ดร.วีระ หวังสัจจะโชค อาจารย์ใหม่ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา ในโอกาสได้รับทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ (HUMANITIES PUBLIC FORUM GRANT)

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ (Humanities Public Forum Grant) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)