โครงการเสวนา: เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ เรื่อง กระเบนราหู (MANTA RAY)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการเสวนา: เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ เรื่อง กระเบนราหู (MANTA RAY)ร่วมเสวนาโดย – พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง (Online) ผู้กำกับภาพยนตร์ กระเบนราหู (รอการยืนยัน) – ก้อง ฤทธ์ดี (Online) รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) – สัณห์ชัย โชติรสเศรณี (Online) รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) – รักชาติ สุวรรณ์ (Online) ประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ Online – ซาฮารี เจ๊ะหลง Content Editor – Read more

เปิดรับสมัครจ้างงาน 40 อัตรา โครงการ “1 ตำบล 1 มหา​วิทยาลัย​”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย​นเรศวร​ เปิดรับสมัครจ้างงาน 40 อัตรา สำหรับนิสิต บัณฑิต​จบใหม่ และประชาชน​ทั่วไป​ เพื่อเข้าร่วมโครงการ “1 ตำบล 1 มหา​วิทยาลัย​” ในพื้นที่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ และ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปรางสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สมัครออนไลน์

AUN-QA เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 หัวข้อ AUN-QA เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรโดยเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนตามนโยบายของประเทศไทย และเข้าใจเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA มากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ AUN-QA เพื่อให้คณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรโดยการใช้เกณฑ์รูปแบบใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส วรรณิสร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ รวมถึงยังมีการประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28–30 ตุลาคม 2563 Read more

:: พิธีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ::

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 256 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้” วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Public Policy and Management จำนวน 1 ทุน

มีข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามาแจ้งจ้าาาา!!! . The Education University of Hong Kong (EdUHK) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ สถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร . มอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Public Policy and Management จำนวน 1 ทุน . ENTRANCE REQUIREMENTS: 1. Bachelor’s degree in one of the following areas: Arts; Humanities; Social Read more

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์ ที่ดำเนินไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล “The Reader Awards” และผู้ได้รับรางวัล “แฟนพันธุ์แท้ Library” ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล “The Reader Awards” และผู้ได้รับรางวัล “แฟนพันธุ์แท้ Library” ประจำปีการศึกษา 2563 . รางวัล The Reader Awards • ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี นายกันย์ ไทรโพธิ์ทอง • ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวณภัทรสรา ดาวษาวะ • ประเภทบุคลากร นางเรณุกา หนูสอน • ประเภทอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี . รางวัล แฟนพันธุ์แท้ Library • ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี นายชัชชัย งามแม้น Read more

TCAS รอบ 1 โครงการพิเศษ “ส่งเสริมนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่”

ประวัติศาสตร์ มน. เปิดรับรอบ Portfolio ปี 64 “มาร่วมเป็นนักสำรวจอดีตด้วยกันนะ” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ในโครงการพิเศษ “ส่งเสริมนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่” เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร งานรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์: 055-968309 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการสมัคร ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์: 055-961943 ติดตามข้อมูลข่าวสาร กำหนดการรับสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ DOWNLOAD หรือสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร รอบ Portfolio ปี 64 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ม.นเรศวร Read more