THESIS INNOVATION AWARDS 2019

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับกับผู้ที่ได้รับรางวัล จากงานประกวดและเผยแพร่นวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์สู่สังคม (THESIS INNOVATION AWARDS 2019) ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องสัมมนาอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่านด้วยนะครับ ——————————— รางวัล Popular Vote กลุ่มสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก นายดำรงค์ ตุ้มทอง นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ : กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในระดับการอาชีวศึกษา ประเทศไทย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร, Prof.Robin Humphrey, PhD. ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ, Read more

โครงการประกวด Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก

Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก พร้อมหรือยัง! ที่จะเปลี่ยนโลกแห่งการช้อปปิ้งในปี 2020 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก” โดยการสร้างคลิปวิดีโอ รูปกราฟิก หรือบทความ เพื่อชิงทุนรางวัลการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการฝึกงานกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 3 เดือน โจทย์การแข่งขัน นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ ‘ออกแบบแคมเปญ Shopee Read more

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2

งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือวัยรุ่นในภาวะซึมเศร้า” ———————————- วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ———————————- สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ นางพรปวีร์ ขุนวิมล โทรศัพท์ 055-961920 หรือ 0918397989 ———————————- หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ ———————————- “รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น”

ยินดีต้อนรับ ดร.วีระ หวังสัจจะโชค อาจารย์ใหม่ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ยินดีต้อนรับ ดร.วีระ หวังสัจจะโชค อาจารย์ใหม่ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร