ประเมินผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ!!! ขอให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ทุกคน (ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) เข้าประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 โดยประเมินผ่านเว็บไซต์ https://www.reg.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม 2563

โครงการบรรยายวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 41 หัวข้อ “นวัตกรรมกับการบริหารงานภาครัฐ”

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบรรยายวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 41 หัวข้อ “นวัตกรรมกับการบริหารงานภาครัฐ” วิทยากรโดย คุณปรีดา ยังสุขสถาพร อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ก.พ.ท.) ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แก่นิสิตและบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้ข้าร่วมโครงการ รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงประเด็นร่วมสมัย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 หัวข้อ “นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ : มุมมองทางทฤษฎี”

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 หัวข้อ “นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ : มุมมองทางทฤษฎี” เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ให้เกิดขึ้นในวงวิชาการไทย รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านนโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ให้เกิดขึ้นในระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิชาการ นักวิจัยที่สนใจ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับวิทยากรด้านนโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ โดยในช่วงเช้ามีการอภิปรายและสัมมนาเป็นคณะ เรื่อง “รัฐศาสตร์กับการทำงานในอนาคต” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล (ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์รุ่นที่ 2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ในการสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอ ประจำปี 2562 และนายพงศ์ศิร คงแถวทอง (ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์รุ่นที่ 9) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยนานาชาติ Read more

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

:: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ::

“ทรงพระเจริญ” ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

:: NUPL #40 ::

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบรรยายวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 40 โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “สำนักงบประมาณแห่งรัฐสภา (Parliamentary Budge Office: PBO): กลไกของฝ่ายนิติบัญญัติในการสร้างธรรมาภิบาลของระบบงบประมาณไทย”วิทยากรโดย ดร.เจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ (นักวิเคราะห์งบประมาณชำนญการพิศษ) สำนักงบประมาณแห่งรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงบประมาณ ที่ทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณของชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และ ประเทศชาติ โดยจัดสรรออกมาในรูปของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมของรัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศ และ กิจการที่จำเป็นทั้งมวล รวมทั้งจะต้องดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างประหยัดที่สุดไม่ให้มีการรั่วไหลหรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.ที่ผ่านมา ณ Read more

เสวนาภาพยนตร์ หัวข้อเรื่อง “สันติ-วีณา: หนังเก่า เล่าใหม่ สไตล์ไทยพุทธ”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมรับชมภาพยนตร์เรื่อง “สันติ-วีณา” พร้อมร่วมกิจกรรมการเสวนาภาพยนตร์ หัวข้อเรื่อง “สันติ-วีณา: หนังเก่า เล่าใหม่ สไตล์ไทยพุทธ” . วิทยากรโดย Prof. Dr. Rachel​ Harrison​ SOAS, University​ of London​ . ชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) . ก้อง ฤทธิ์ดี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) . สัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) . ดำเนินรายการโดย ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช Read more

:: วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ 30 ::

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) เวลา 07.00 น.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ และตัวแทนบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปี่ที่ 30 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมถึงร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Read more

วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ครบรอบ ๓๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร