ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร