คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ