คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563) เวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์