แบบสำรวจนิสิตที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19

แจ้งนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(เฉพาะนิสิตที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนใดๆ)
ทุกระดับและทุกชั้นปี
ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19
ให้กรอกแบบสำรวจความประสงค์ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2564

เข็มที่ 1 Sinovac
เข็มที่ 2 Astra Zeneca

กำหนดการฉีดวัคซีน
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 07.30 – 11.00 น. และ เวลา 12.30 – 14.00 น.
ณ ชั้น 2 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรอกแบบสำรวจได้ที่
https://bit.ly/3ytZkXP