ระเบียบประกาศ/ข้อบังคับ : งานธุรการ

ระเบียบและหลักเกณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบประกาศทั่วไปของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบและหลักเกณฑ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบประกาศทั่วไปของคณะสังคมศาสตร์
การขอตำแหน่งทางวิชาการ